Návštěvní řád

Návštěvní řád Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Zakoupením vstupného a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením Návštěvního řádu.

Dle § 19 odst. 3 vyhlášky 238/2011 Sb. nemají do vody bazénů a vodních atrakcí přístup osoby, trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

Při naplnění kapacity areálu bude vstup do venkovní části uzavřen do doby, než se kapacita uvolní.

V případě nepříznivého počasí (déšť, bouřka, teplota vzduchu menší než 18°C ) provozovatel uzavře areál koupaliště z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků.

V případě uzavření koupaliště z důvodu náhlé změny klimatických podmínek nebo jiných závažných důvodů se vstupné nevrací.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu.
Zdržovat se v areálu koupaliště mimo určenou provozní dobu je zakázáno.

Pro akce pořádané městem Týn nad Vltavou v prostorách koupaliště je vždy samostatně stanovena provozní doba.

 

1. VSTUP DO PROSTORU AREÁLU

1.1. Vstup je dovolen pouze v provozní době, s platnou vstupenkou či na jiný platný průkaz (permanentky, nebo průkazy sportovního oddílu).

1.2. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu před koncem provozu.

1.3. Dětem je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, starší 18 let. Každé dítě musí mít vlastní plavky.

1.4. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.

 

2. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

2.1. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivým nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob a rodinní příslušníci osob takto nakažených. Dále osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.

2.2. Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

2.3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

2.4. Z prostoru areálu může být bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení provozního řádu nebo neuposlechne pokynů zaměstnanců koupaliště, chová-li se nepřístojně nebo obtěžuje ostatní návštěvníky nebo je v podnapilém stavu a pod vlivem psychotropní látky. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy zaměstnanců koupaliště, je pracovník koupaliště povinen požádat městskou policii, případně policii ČR o sjednání pořádku.

2.5. Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.

 

3. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

3.1. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu se osprchovat a vstupovat do bazénu přes brodítka se sprchou.

3.2. Návštěvníci bazénu používají plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, „kraťasech“, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je vstup do bazénu zakázán.

3.3. Převlékat se je povoleno jen v místech k tomu určených. Při odchodu ze šaten si návštěvník řádně překontroluje, zda má všechny osobní věci.

3.4. Doporučuje se nebrat si do areálu cenné věci a větší obnosy peněz – jejich uložení je možné pouze na místě k tomu určeném.

3.5. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.

3.6. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.

3.7. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

3.8. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.

3.9. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nebere správa areálu odpovědnost.

3.10. Doba pobytu na vstupenku začíná a končí průchodem vstupním turniketem.

3.11. Překročí-li návštěvník zavírací dobu (bez ohledu na dobu svého příchodu), je povinen zaplatit smluvní pokutu.

3.12. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.

3.13. Dětem mladších 10 let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

3.14. Do brouzdaliště mají povolen vstup pouze děti do 10 let za doprovodu osoby starší 18 let.

3.15. Návštěvníci jsou povinni zachovávat osobní čistotu a čistotu ve všech prostorách koupaliště.

3.16. Sportovní aktivity je povoleno provádět pouze v prostoru hřišť.

3.17. Skákat do vody je povoleno pouze na místě tomu určeném (startovací bloky).

3.18. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny při používání skluzavek. Pokyny jsou umístěny u skluzavek.

3.19. Při bouřce jsou návštěvníci povinni opustit vodní plochu na pokyn plavčíků.

3.20. Děti od 1-3 let vstup do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

3.21. V areálu koupaliště je zakázána jízda na kole. Odpovědnost za umístěné kolo má jeho vlastník.

3.22. Návštěvníkům je zakázáno vynášet skleněné nádobí  z prostoru provozovny občerstvení

3.23. Vodní atrakce a bazén nejsou určeny pro samostatné používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání. Tyto osoby smějí atrakce a bazén používat pouze pod dohledem a plnou zodpovědností odpovědné osoby.

3.24. Do bazénu je možno vnášet pouze pomůcky na plavání (a to pouze pokud to uvedený bazén připouští a pokud je taková pomůcka pro návštěvníka nezbytná)

3.25. Do bazénu a na vodní atrakce není povoleno vstupovat se žvýkačkou, bonbonem či jiným předmětem v puse, který by mohl být návštěvníkem vdechnut

3. 26 Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba, která je povinna zajistit trvalý dozor nad svěřenou osobou v celém areálu, v prostoru bazénu a atrakcí. Je nutné dodržovat doporučenou věkovou a váhovou kategorii u jednotlivých atrakcí. Dbát na to, aby děti byly ukázněné a aby neohrožovaly ostatní ani sami sebe.

3.27. Použití zábavných předmětů (míče, různé plovací pomůcky) ploutví, brýlí v bazénu rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.

3.28. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.

 

4. NA PLOVÁRNĚ JE ZAKÁZÁNO

4.1. vstupovat do prostorů určených osobám druhého pohlaví.

4.2. vstupovat do technologických prostorů a prostorů správní části plovárny.

4.3. ve sprchovém prostoru se sprchovat v plavkách.

4.4. koupání neplavců v plaveckém bazénu bez dozoru nebo učitele plaveckého výcviku.

4.5. kouření ve všech prostorách zařízení, kromě míst k tomu vyhrazených.

4.6. nepřístojné chování, které ohrožuje bezpečnost, pořádek a mravnostní zásady.

4.7. nepříjemným hlukem rušit ostatní návštěvníky.

4.8. vzájemně se potápět, vrážet do jiných návštěvníků a vhazovat druhé do vody, pohybovat se po ochozech bazénu, kde hrozí nebezpečí uklouznutí.

4.9. volat o pomoc bez vážné příčiny.

4.10. znečišťovat vodu a ostatní prostory např. pliváním, odhazováním odpadků mimo koše k tomu určené, čištěním nebo praním prádla.

4.11. v bazénu močit.

4.12. máchání a ždímání koupacího oděvu v bazénu.

4.13. vyžadovat od zaměstnanců služby a úkony v rozporu s Provozním řádem plovárny, jehož součástí je i tento Návštěvní řád.

4.14. svlékat se a oblékat mimo prostory šaten a sprch.

4.15. brát do areálu plovárny psy nebo jiná zvířata.

4.16. pít a nosit alkoholické nápoje a požívat potraviny v prostorách šaten, sprch, a bazénu

4.17. vynášet sklo z prostor občerstvení do areálu plovárny.

4.18. přinášet hořlaviny (benzín, líh atd.), brát s sebou špendlíky, jehly, veškeré skleněné věci, zrcadla a jakékoliv jiné předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků.

4.19. holit se a nosit s sebou do prostoru sprch elektrická zařízení.

4.20. nosit do bazénu žvýkačky – jejich žvýkání v bazénu.

4.21. v prostoru brodítek používat mýdla a šampony.

4.22. koupání v bazénu bez plavek včetně dětí

4.23. v čisté zóně bazénu jíst, pít, brát s sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění

4.24. svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek

4.25. je zakázáno chování odporující bezpečnosti a mravnosti. 

4.26 neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.

4.27. skákat do bazénu z podélných stran. 

4.28. používání soukromých vařičů a jejich donáška do areálu.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi umístěnými v prostorách areálu.

5.2. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

5.3. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.

5.4. V případě neuposlechnutí může být návštěvník vykázán z areálu bez vrácení vstupného.

5.5. Za zajištění první pomoci na bazénu a případně přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.

5.6. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Vedoucí plovárny 778 481 863
Tísňová linka 112
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Hasiči 150
Městská policie 800 152 252
Krajská hygienická stanice, pracoviště České Budějovice 387 712 111